Congres Trauma en persoonlijkheids­problematiek

Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en copingstrategieën van cliënten. Dit geaccrediteerde congres geeft u concrete en praktische handvatten om trauma te behandelen in relatie tot persoonlijkheidsproblematiek.

Traumagerichte behandeling, in combinatie met andere methodieken, kan de inadequate hantering van stress en akelige herinneringen veranderen. Drie toonaangevende sprekers vertellen in de ochtend over wat de invloed is op de lange termijn van trauma’s in de jeugdjaren als affectieve verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik of verlating.

Na de lunch is er keuze uit verschillende aansprekende workshops die één ding gemeen hebben: de stof is concreet en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Na dit congres weet u:

 • Welke (blijvende) invloed traumatische gebeurtenissen hebben op de ontwikkeling van de hersenen
 • Wat de relatie is tussen vroegkinderlijke traumatisering en persoonlijkheidsproblematiek
 • Welke evidence based behandeltechnieken er zijn
 • Hoe u trauma effectief kunt behandelen in uw praktijk

Deelnemers over het congres 2018:
‘Zinvolle dag, nieuwe inzichten en praktische handvaten’
‘Inspirerende lezingen en inhoudelijk goed’
‘Prettig dat de nadruk ligt op de vertaalslag naar de praktijk’

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek | Programma

09:00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09:30
Lees meer Sluiten
Opening door de dagvoorzitter

Roel Verheul, voorzitter Raad van Bestuur De Viersprong, superspecialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin.

9:45
Lees meer Sluiten
De invloed van trauma op het lichaam

Stress en trauma hebben hun weerslag in het lichaam. Hoe kan een externe gebeurtenis mensen ziek maken, leiden tot overgewicht, zelfbeschadiging, en het risico op bijv. hart- en vaatziekten vergroten, en op verschillende manieren leiden tot meer morbiditeit en verhoogde mortaliteit. Zijn er verschillen tussen vrouwen en mannen? Wat zijn de lange termijn gevolgen van vroege (or latere) traumatisering, en kan dit weer herstellen? Deze inleiding zal deze vragen adresseren.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • De lichamelijke effecten van trauma
 • Onderliggende mechanismen
 • Lange termijn gevolgen en beloop

Miranda Olff, hoogleraar, Amsterdam UMC en Arq Psychotrauma Expert Groep

10:30
Lees meer Sluiten
Wat doet trauma met onze ontwikkeling? Een neurobiologisch perspectief.

In deze lezing wordt ingegaan op de gevolgen van het ervaren van traumatische gebeurtenissen op onze ontwikkeling vanuit een neurobiologisch perspectief. De ontwikkeling van verschillende hersengebieden en netwerken komen aan bod en neurohormonale en epigenetische veranderingen worden besproken, die gevonden worden bij trauma-gerelateerde en persoonlijkheidsstoornissen. Hoe plastisch zijn deze veranderingen eigenlijk en heeft dit effect op uitkomst van traumabehandeling?

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • inzicht vergroten in neurobiologische gevolgen van trauma
 • inzicht vergroten in neurobiologische effecten op trauma behandeling
 • toepassen van kennis in individuele behandelingen

Dr. Kathleen Thomaes,  psychiater, Sinai Centrum, Amsterdam UMC Psychiatrie, locatie VUmc

11:10
Koffie/thee pauze
11:40
Lees meer Sluiten
Mentalization-Based Treatment en Trauma: ‘Het verleden in het heden’

Deze lezing geeft inzicht hoe de impact van traumata vanuit een mentaliserend perspectief begrepen kan worden. Er zal aandacht zijn voor verschillende soorten traumata en met name het verband tussen het gehechtheidstrauma en de ontwikkeling van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Duidelijk wordt hoe een mentaliserende visie op trauma en trauma gerelateerde symptomen binnen de behandeling geïntegreerd kan worden.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Een persoonsgeorienteerd model van trauma
  • Trauma, gehechtheid en mentaliseren
  • Epistemic trust
 • MBT en trauma
  • Implicaties voor behandeling

Dawn Bales, directeur MBT Nederland/MBT Supervisor, klinische psycholoog-psychotherpeut, MBT Nederland

12:20
Lunchpauze
13:20
Workshopronde 1
14:35
Koffie/thee pauze
15:05
Workshopronde 2
16:20
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Deelnemers waren vorig jaar enthousiast over de afwisseling tussen informatieve lezingen van hoog niveau en praktische workshops. Laat u ook inspireren en meld u nu aan!

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek | Workshops

1.
Lees meer Sluiten
Procesdiagnostiek in schematherapie: Werken met fases

Schematherapie begint met een diagnostische periode waarin een casusconceptualisatie en modusmodel worden opgesteld. Vanuit deze kapstok wordt gewerkt aan het ontwikkelen van gezonde schema’s. Dit lange proces kan in fases worden verdeeld, waarbij continue procesdiagnostiek plaatsvindt. Vragen als: “Welk appèl doet de cliënt op mij? Hoe sterk is de gezond volwassene modus?” helpen bij het bepalen van de therapiefase en daarmee vergroten van houvast. In deze workshop krijgen deelnemers handvatten in het werken met fases.

Leerdoelen:

 • Deelnemers leren proces-diagnostische vragen te expliciteren
 • Ze leren het werken met fases toe te passen
 • Ze leren hoe ze het modusmodel gedurende de gehele therapie kunnen blijven gebruiken

2.
Lees meer Sluiten
Tussen (complex) trauma en persoonlijkheidsproblematiek: indiceren en interveniëren

In deze workshop bespreken we allereerst het onderscheid tussen de begrippen (complex) trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij speelt mee: het moment van traumatisering in de levensfase, interne (binnen familieverband) of externe traumatisering en ook de opeenstapeling van verschillende soorten traumatisering. Dit alles heeft gevlogen voor de opzet en duur van de behandeling.

Vervolgens presenteren we de interventiecirkel als een overzicht over interventies om complexe problematiek, zoals persoonlijkheidsproblematiek, te kunnen behandelen. Het hart van de interventiecirkel is het ‘verwerkings-segment’.  We besteden daarbij speciaal aandacht aan wanneer welke verwerkingstechniek geïndiceerd is.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Onderscheid complex trauma en persoonlijkheidsproblematiek en relevantie daarvan voor diagnostiek en de behandeling
 • Kennis over en toepassing van de interventiecirkel
 • Inzicht wanneer welke verwerkingstechniek geïndiceerd is

Martijn Stöfsel, psychotherapie & coaching en Trudy Mooren, klinisch psycholoog-psychotherapeut

3.
Lees meer Sluiten
Verwerkingstechnieken bij behandeling van persoonlijkheidsproblematiek: schematherapie en EMDR.

De behandeling van trauma’s bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis, of bij complexe traumaproblematiek vormt vaak een flinke uitdaging. Zowel de actualiteit van het moment als de onderliggende ervaringen vragen om aandacht binnen de behandeling. Een combinatie van Schematherapie en EMDR kan hierin uitkomsten bieden.

In deze workshop zal worden besproken hoe EMDR en Schematherapie met elkaar kunnen worden gecombineerd in de behandeling van complexe traumatisering en persoonlijkheidsproblematiek. Onder meer komen ordening en zoekstrategieën aan de orde. Ook zal worden ingegaan op het gebruik van technieken uit de schematherapie bij het uitvoeren van het EMDR-standaardprotocol. Te denken valt aan imaginatie met rescripting bij wijze van cognitive interweave en aan het werken met modi. Een en ander wordt geïllustreerd met casuïstiek en videofragmenten.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Een casusconceptualisatie maken waarin EMDR en Schematherapie zijn gecombineerd
 • Hoe je EMDR kunt toepassen binnen de behandeling van persoonljkheidsproblematiek
 • Hoe je Imaginatie en rescripting combineert met EMDR

Annemieke Driessen, Klinisch psycholoog – psychotherapeut, PsyQ Den Haag, afd. Psychotrauma

4.
Lees meer Sluiten
Wat kun je met Imaginaire exposure?

Imaginaire exposure is de meest aangewezen evidence-based behandeling bij PTSD. Toch wordt deze behandeling door weinig psychotherapeuten toegepast. Ook cliënten staan niet te springen voor deze methode. Het doel is immers om de cliënt bloot te stellen en te confronteren met alle herinneringen van de traumatische ervaring (beelden, cognities, geuren, geluiden etc.) om cliënten minder angstig te laten worden om met hun emoties geconfronteerd te worden. In deze workshop leren we hoe we een rationale opbouwen om cliënten gemotiveerd mee te nemen in deze behandeling.  Bovendien gaan we oefenen met IE om hierin vaardiger te worden. Tine Daeseleire, psycholoog en gedragstherapeut, The Human Link

5.
Lees meer Sluiten
Imaginaire rescripting

Imaginaire rescripting wordt over het algemeen gezien als een van de meest effectieve technieken binnen de schematherapie. Toch is het vaak niet eenvoudig om deze techniek toe te passen. Zo wordt u als therapeut regelmatig geconfronteerd met uitdagende situaties doordat de cliënt geen beelden rapporteert of juist overspoeld worden door sterk emotioneel beladen beelden. Deze workshop is erop gericht om therapeuten meer te bekwamen in het toepassen van imaginaire rescripting door middel van oefeningen gebaseerd op de meest recente inzichten en ervaringen.

Remco van der Wijngaart, psychotherapeut, opleider en supervisor cognitieve gedragstherapie en schematherapie, werkzaam in een eigen praktijk in Maastricht

6.
Lees meer Sluiten
Dissociatie bij trauma - Diagnostiek en behandeling

Dissociatie wordt gedefinieerd als een verstoring of discontinuïteit van de normaal geïntegreerde functies zoals het bewustzijn, geheugen, emotie, de bewegingscontrole, de lichaamsbeleving, of de identiteit. Dissociatie kent vele verschijningsvormen van depersonalisatie/derealisatie behorend bij het DSM 5 subtype van PTSS tot dissociatieve amnesie. Tijdens de workshop wordt aan de hand van casuïstiek stil gestaan bij de differentiaal-diagnostische overwegingen bij dissociatie en op welke wijze interventies gericht op dissociatie in een traumabehandeling kunnen worden geïntegreerd.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Kennis over verschillende vormen van dissociatie
 • Kennis over differentiaal diagnostiek bij dissociatie
 • Kennis over toepassen van interventies gericht op dissociatie in traumabehandeling

Simone de la Rie,  klinisch psycholoog/psychotherapeut, Stichting Centrum ‘45 en Linda Verhaak, klinisch psycholoog, stichting arq (equator)

7.
Lees meer Sluiten
Behandelen als er crisis is

Tijdens een intensieve behandeling van trauma- en persoonlijkheidsproblematiek is crisis iets wat vaak optreedt, vooral wanneer diepe traumalagen worden aangeraakt. Crisis heeft als risico dat behandeltijd opgaat aan het managen daarvan, waardoor behandeling stagneert. Verbreden van de behandeling kan ervoor zorgen dat crisis niet afleidt van het behandelproces, maar dit zelfs kan versnellen. De Pitstop is een behandelafdeling, die kortdurend en intensief insteekt tijdens een lopende behandeling. Met groepsbehandeling gericht op stabilisatie en crisisinterventie bij patiënten met persoonlijkheidsproblematiek, vaak in combinatie met andere psychiatrische stoornissen. Tijdens deze workshop wordt besproken hoe dit wordt vormgegeven. En hoe praktisch gebruik gemaakt kan worden  van de mogelijkheden van de Pitstop.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Hoe en waarom bij crisis de behandeling verbreed kan worden
 • Wanneer een pitstopopname overwogen kan worden
 • Hoe elementen van de Pitstop in de behandeling kunnen worden geïntegreerd

Akke van der Ploeg, GZ Psycholoog en Marjolein den Hartog, psychiater, Altrecht

Deelnemers waren vorig jaar enthousiast over de afwisseling tussen informatieve lezingen van hoog niveau en praktische workshops. Laat u ook inspireren en meld u nu aan!

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek | Sprekers

De sprekers kregen in 2018 gemiddeld een 8 voor hun bijdrage. Ontdek zelf waarom en meld u nu aan!

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek | Praktische informatie

Datum en locatie

Vrijdag 8 februari 2019 | Van Der Valk Hotel in Utrecht
Adres:  Winthontlaan 4-6, 3526 KV in Utrecht

Doelgroep

GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, praktijkondersteuners GGZ en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Vereniging EMDR Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Federatie Gezondheidspsychologen & Psychotherapeuten (FGzPt)
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog / NVO Orthopedagoog
 • NIP Eerstelijnspsychologie
 • Kwaliteitsregister V&VN

Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven

 • 429,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
 • 359,- per persoon (btw-vrij) | Abonnee tarief (GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk) *
 • 899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief **

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.
** Behoort u niet tot de primaire doelgroep of twijfelt u hierover? Neem dan contact op met Henriette Boven (henriette.boven@bsl.nl).

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
M: 06 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
M: 06 – 30 17 3330
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.