Congres Behandeling van trauma

Effectieve verwerkingstechnieken
Congres Behandeling van trauma | 17 mei 2022

Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en coping strategieën van cliënten. Dit congres leer je welke verwerkingstechnieken voor trauma er zijn en welke je het beste toepast in specifieke situaties.

Gewenste verbetering in behandeling bij trauma
Uit recente studies blijkt dat het aantal patiënten dat lijdt aan een trauma stijgt. Echter, wanneer trauma’s worden opgemerkt en aangepakt, krijgen patiënten niet altijd de best passende behandeling. Dat meldden behandelaren en patiënten aan Zorginstituut Nederland en valt te lezen in het rapport Systematische analyse geestelijke gezondheidszorg (2018)*.

Welke behandeltechniek in welke situatie?
Tijdens dit congres worden de verschillende behandeltechnieken op een rijtje gezet. De indicatiegebieden van deze technieken en hun voor- en nadelen worden besproken, zodat je een meer beredeneerde keuze voor een techniek kunt maken.

Na het volgen van deze dag weet je meer over:

 • De opbouw van traumabehandeling (wanneer doe je wat?).
 • Welke behandelingstechnieken er zijn en wanneer je welke inzet.
 • Verschillende verwerkingstechnieken, zoals:
  • schematherapie en EMDR
  • imaginaire exposure
  • imaginaire rescritping
  • sensorimotor psychotherapie
  • narratieve exposure therapie

* Bron: de Volkskrant (19 april 2019)

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Opening en inleiding door dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Verbeteringen in traumabehandelingen

Er zijn vele ontwikkelingen gaande op het gebied van traumabehandeling. Nieuwe methodieken worden bedacht en bestaande verder uitgediept. De vraag is; wat moeten we hier mee? Is alles meteen bruikbaar en moeten we dat massaal toepassen in de praktijk? En hebben we het mysterie van de werkingsmechanismen bij traumabehandeling reeds ontrafeld? Tijdens deze lezing gaat Suzy Matthijssen in op onder andere Visual Schema Displacement Therapy, verbetering van bestaande methodieken en mogelijke werkingsmechanismen bij traumabehandeling.

Suzy Matthijssen, Klinisch psycholoog en Onderzoeker bij Altrecht GGZ

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op gebied van traumabehandeling
 • Je hebt inzicht in werkingsmechanismen bij traumabehandeling
 • Je hebt kennis van Visual Schema Displacement Therapy

10.30
Lees meer Sluiten
De behandeling van PTSS en moreel trauma

Een traumabehandeling werkt niet voor iedereen. Naast het verbeteren of intensiveren van bestaande traumabehandelingen, kan aandacht voor de aard van het trauma en de specifieke gevolgen die daarmee samenhangen, wenselijk zijn. In het bijzonder als er sprake is van veranderde overtuigingen over het zelf, anderen en de wereld of/en schuldgevoelens en schaamte. Als iemand een keuze heeft moeten maken met soms desastreuze gevolgen voor anderen, in strijd met eigen normen en waarden, kan dit morele trauma naast angst, wroeging en schuldgevoelens teweeg brengen. In haar lezing bespreekt Simone de la rie wat een moreel trauma is en welke mogelijkheden er zijn voor behandeling.

Simone de la Rie, Klinisch psycholoog/ psychotherapeut

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Welke complicerende factoren er zijn bij een traumabehandeling
 • Welke behandelmogelijkheden er zijn als een reguliere PTSS behandeling niet aanslaat
 • Wat moreel trauma is en hoe je het behandelt

11.10
Pauze
11.40
Lees meer Sluiten
Werkingsmechanismen bij traumaverwerking en daaruit volgende indicatieverschillen tussen verwerkingstechnieken

Martijn Stöfsel bespreekt eerst de verschillende werkingsmechanismen, die een rol spelen bij traumaverwerking. Van daaruit beredeneert hij op basis hiervan: de literatuur, interviews met collegae en klinische ervaring van de indicatieverschillen tussen verschillende verwerkingstechnieken. Daarbij gaat hij uit van drie belangrijke stand-alone-verwerkingstechnieken: Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting en EMDR. Zijn lezing wordt interactief afgesloten met een speelse kennistoets.

Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog-psychotherapeut

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Welke werkingsmechanismen een rol spelen bij traumaverwerking
 • Inzicht welke werkingsmechanisme bij welke verwerkingstechniek een rol spelen
 • Inzicht in welke situatie welke verwerkingstechniek meer geïndiceerd is

12.20
Lunchpauze
13.20
Lees meer Sluiten
Workshop ronde 1

 • Schematherapie en EMDR: een mooie combinatie bij trauma en persoonlijkheidsproblematiek!
 • Schematherapie en imaginatie met rescripting
 • Imaginaire exposure
 • Narratieve Exposure Therapie (NET): méér dan alleen exposure therapie
 • Het lichaam wijst de weg…. traumaverwerking via Sensorimotor psychotherapy®

Klik hier om alle workshops te bekijken

14.35
Pauze
15.05
Lees meer Sluiten
Workshop ronde 2

 • Schematherapie en EMDR: een mooie combinatie bij trauma en persoonlijkheidsproblematiek!
 • Schematherapie en imaginatie met rescripting
 • Imaginaire exposure
 • Narratieve Exposure Therapie (NET): méér dan alleen exposure therapie
 • Het lichaam wijst de weg…. traumaverwerking via Sensorimotor psychotherapy®

Klik hier om alle workshops te bekijken

16.20
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Schematherapie en EMDR: een mooie combinatie bij trauma en persoonlijkheidsproblematiek!

EMDR en schematherapie leggen beiden veel nadruk op het ‘repareren van oud zeer’. Dat wil zeggen het verminderen van de invloed van beschadigende ervaringen op de huidige klachten. Met welk ‘oud zeer’ begin je? Hoe kies je tussen EMDR en imaginaire rescripting? En hoe kan het ‘werken met modi’ uit de schematherapie helpen om moeizaam lopende traumabehandelingen beter te begrijpen en vlot te trekken? Enige kennis van EMDR en schematherapie wordt bekend verondersteld.

Vivian Spiertz, klinisch psycholoog, psychotherapeut, Arq Centrum ’45

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Wanneer je beter met EMDR begint en wanneer met IR
 • Welke ‘modi’ het verwerkingsproces bemoeilijken en hoe je hiermee om gaat

2.
Lees meer Sluiten
Schematherapie en imaginatie met rescripting

Imaginaire rescripting is een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van de verbeelding. Tijdens het visualiseren van een traumatische gebeurtenis wordt het beeld of het verloop van de traumatische gebeurtenissen veranderd waarmee corrigerende emotionele ervaringen worden gecreëerd die de trauma gerelateerde klachten verminderen (Morina et al, 2017). In deze workshop leert u hoe Imaginaire Rescripting wordt toegepast. Door de demonstraties en praktische oefeningen heeft deze workshop een levendig karakter. In die demonstraties zal aandacht gegeven worden aan uitdagende situaties die u in de praktijk tegen kunt komen, zoals cliënten die hun ogen niet durven te sluiten of zich niet voor kunnen stellen dat het verloop van de gevisualiseerde gebeurtenissen veranderd kan worden.

Remco van der Wijngaart, psychotherapeut en GZ-psycholoog

Aan het eind van de workshop:

 • Heb je een beter begrip wat imaginaire rescripting inhoudt
 • Heb je enige ervaring opgedaan hoe je deze techniek kunt toepassen in je klinische praktijk
 • Heb je praktische tips hoe om te gaan met uitdagende situaties in de toepassing van imaginaire rescripting

3.
Lees meer Sluiten
Imaginaire exposure

Imaginaire exposure is de meest aangewezen evidence-based behandeling bij PTSD. Toch merken we dat veel therapeuten creatief zijn in het bedenken van excuses om zich niet aan deze mogelijk spannende interventie te wagen. Onterecht. De tegenindicaties voor deze imaginaire exposure blijken immers uit veelvuldig onderzoek minimaal te zijn. Het doel bestaat eruit om de cliënt in het hier en nu bloot te stellen en te confronteren met alle zintuigelijke en emotionele herinneringen van de traumatische ervaring (beelden, cognities, geuren, geluiden, etc.). De angst voor deze herinneringen, en voorál voor de emoties die gepaard gaan met deze herinnering, maken dat het verwerkingsproces stagneert en dat een voedingsbodem voor PTSD wordt gecreëerd. Door de imaginaire exposure wordt dit proces terug op een adequate manier in gang gezet. In deze workshop leren we (nadat we zelf nog meer overtuigd zijn van het nut en de functie van IE)  hoe we ook een rationale kunnen opbouwen om cliënten gemotiveerd mee te nemen in deze behandeling. Een aantal belangrijke sleutelconcepten binnen IE komen aan bod en er wordt geoefend om hier vaardiger in te worden.

Marieke Impens, psycholoog bij the Human Link

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Je doet kennis op die helpt bij het in de praktijk brengen van Imaginaire Exposure
 • Je begrijpt de rationale achter Imaginaire Exposure en je leert deze rationale ook over te brengen in therapie
 • Je oefent met vaardigheden die de drempel verlagen om met IE aan de slag te gaan

4.
Lees meer Sluiten
Narratieve Exposure Therapie (NET): méér dan alleen exposure therapie

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een kortdurende therapie voor PTSS. Omdat de focus ligt op de autobiografische bewerking van de traumatische ervaringen, is NET is in het bijzonder geschikt voor patiënten met meervoudig trauma. Na het leggen van de levenslijn met onder andere bloemen en stenen, worden de gebeurtenissen chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt. Hierdoor vindt integratie van de trauma-herinneringen plaats. NET is inmiddels opgenomen in meerdere richtlijnen en wordt goed geaccepteerd en verdragen. Ook door complexe patiënten. Oefenen met de levenslijn doen we als er tijd over is na een introductie, casuïstiek en een filmpje.

Ruud Jongedijk, psychiater/directeur ARQ Centrum’45

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Kennis van de theoretische beginselen van NET
 • Kennis van de praktische uitvoering van NET
 • Kennis van de verschillen tussen NET en de andere trauma therapieën

5.
Lees meer Sluiten
Het lichaam wijst de weg.... traumaverwerking via Sensorimotor psychotherapy®

Het lichaam wijst de weg en met Sensorimotor Psychotherapy® (SP) volgen we de weg die het lichaam wijst. Om het vervolgens te helpen traumatische ervaringen te integreren. SP kiest daarvoor als aanknopingspunt voor traumabehandeling de activatie en patronen die het lichaam in het hier en nu laat zien. Er wordt gewerkt met de fysieke (overlevings)reacties die in de traumatische situatie niet afgemaakt konden worden. In onderlinge afstemming zoeken therapeut en cliënt samen naar de ‘Act of Triumph’ en wordt zo het trauma doorgewerkt en alsnog geïntegreerd op alle niveaus van het brein; fysiek, emotioneel en cognitief. Pat Ogden, de grondlegster van Sensorimotor psychotherapy® noemt haar methode een ‘bodybased talking therapy’, waarbij het lichaam weliswaar de start vormt, maar aandacht voor emoties en woorden nodig is om de nieuwe, geïntegreerde ervaringen blijvend te verankeren. In de sessie is kort aandacht voor de theoretische achtergrond van SP om vervolgens aan de hand van casuïstiek, voorbeelden en kleine oefeningen duidelijk te maken hoe Sensorimotor Psychotherapy® in de praktijk werkt.

Dr. Anneke JG Vinke is vrijgevestigd GZ-psycholoog, Registerpsycholoog & Supervisor Kind en Jeugd (NIP) en Orthopedagoog Generalist (NVO)

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

‘Er is meer dan alleen EMDR’

Interview met traumaverwerkingsexpert Martijn Stöfsel

 

Martijn Stöfsel

Traumabehandeling is ‘hot’. Maar niet elke verwerkingstechniek is even geschikt voor iedere patiënt. Ofte wel, one size doesn’t fit everyone. Klinisch psycholoog-psychotherapeut Martijn Stöfsel vindt het belangrijk dat therapeuten ook durven overstappen van de ene techniek naar de andere.

Patiënt Herman (47) komt in de praktijk omdat hij moeite heeft langdurige relaties aan te gaan. Hij eet veel en voelt zich soms depressief. Al snel komt het onderliggend trauma naar boven: affectieve verwaarlozing. ‘Met EMDR kun je dan proberen het verwerkingsproces op gang te brengen’, vertelt Martijn Stöfsel. ‘Dat vraagt van de cliënt om voldoende gezonde informatie tot zijn beschikking te hebben om het beeld dat zijn ouders tekort schoten, te zien. Dat is lastig, want het ‘kind’ heeft geen vergelijkingsmateriaal en als volwassene weet je niet wat je hebt gemist. Met imaginaire rescripting kan dat veel beter. Dan kan de cliënt of de therapeut als volwassene de dader stoppen en het kind toespreken.’

Ernstig trauma

Met ruim 24 jaar ervaring weet Stöfsel waar hij het over heeft. Hij werkte meer dan twintig jaar in het SinaiCentrum in Amersfoort, een Joodse instelling gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van ernstig (oorlogs-)trauma. ‘Het is toevalligheid en voorzienigheid’, vertelt hij over zijn loopbaan. ‘Ik had een aantal open sollicitaties gestuurd en werd uitgenodigd bij de RIAGG in de Bijlmer en het Sinai, beide voor traumabehandeling. Dat was toevalligheid. Maar ik ben opgegroeid met de Tweede Wereldoorlog door mijn opa en vader. Daarnaast heb ik een nare ervaring in mijn gezin van herkomst meegemaakt en aan den lijve ondervonden dat je zoiets kunt verwerken, zodat het je niet meer belemmert. Dat ik die kennis in mijn verdere loopbaan heb mogen doorgeven, was wellicht voorbeschikt.’

De grote drie

Daarom vindt traumaspecialist Stöfsel het ook van belang dat therapeuten weten welke verwerkingstechnieken er zijn, en welke het beste is toe te passen in welke situatie. ‘Eerst was er niet zoveel aandacht voor het behandelen van trauma. Dat komt nu gelukkig steeds minder voor. Ik denk dat elke behandelaar wel onderlegd is in EMDR of één van de andere ‘grote’ technieken: imaginaire rescripting en imaginaire exposure. Deze drie zijn evidence based, of gaan dat worden. Maar dat brengt dus een nieuw probleem met zich mee: wanneer gebruik je nu welke traumaverwerkingstechniek?

Aanvulling

Daar is nog geen absolute helderheid over. Stöfsel doet op dit moment onderzoek, aan de hand van literatuur, interviews met collega’s en klinische ervaring, naar de indicatieverschillen tussen de verschillende verwerkingstechnieken en schrijft hier een boek over. ‘Op het Congres Behandeling van Trauma worden de voorlopige resultaten hiervan gepresenteerd. Belangrijk vind ik vooral dat we beseffen dat we meerdere waardevolle technieken tot onze beschikking hebben dan alleen EMDR. Het is goed om soms over te stappen, tussen de verschillende technieken te wisselen of ze te koppelen.’

Doe het samen

Het zou mooi zijn als iedere therapeut geschoold zou zijn in alle drie de technieken, vindt Martijn Stöfsel, maar het is geen vereiste. ‘Je kunt ook de samenwerking opzoeken in het team, of als vrijgevestigde therapeut met andere therapeuten in je netwerk. Als je de kennis maar tot je beschikking hebt.’

Explosief materiaal

Belangrijker vindt hij dat therapeuten werkingsmechanismen van de technieken die ze toepassen, goed kennen. ‘Steeds meer therapeuten werken met EMDR. Dat is een mooie ontwikkeling, maar je moet wel weten wat je doet. Zeker bij complexe trauma’s. Je werkt met ‘explosief materiaal’: wat gebeurt er als je ergens aan pulkt en het komt tot een uitbarsting? Ook dan moet je weten hoe te handelen. Dat is dan ook wat ik deelnemers op het congres meegeef. Na afloop zet je de verschillende verwerkingstechnieken bewuster in en heb je tools om het ook anders aan te pakken.’

Auteur: Naomi van Esschoten

Waar en wanneer
Dinsdag 17 mei 2022 | Van der Valk Veenendaal

Voor wie?
Het congres is ontwikkeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, praktijkondersteuners GGZ en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Tarieven (btw vrij)

 • 359,- per persoon | Abonnee tarief*
 • 399,- per persoon | Regulier tarief

*Abonnees van GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent en de VVKP).

Eenvoudig inschrijven voor dit congres >>

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • FGzPt (5 punten)
 • VGCt (5 punten)
 • Vereniging EMDR Nederland (5 punten)

Accreditatie is aangevraagd bij SKJ, NIP, NIP/K&J en NVvP. Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Zwanet Vierstra
M: 06 47 94 77 39
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.