Congres Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

In de jeugdzorg, pleegzorg en GGZ draagt u dikwijls zorg voor kinderen en jongeren die ingrijpende en traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Gebeurtenissen die van verregaande invloed zijn op hoe zij nu functioneren en met welke problemen ze kampen, in hun thuissituatie, op school en elders. U kunt hen helpen met de impact van hun trauma’s verminderen en hun vertrouwen in relaties en zichzelf herstellen. Hoe? Dat leert u op het congres Zorgen voor getraumatiseerde kinderen.
U als professional kunt bijdragen aan hoe kinderen traumatische ervaringen verwerken.

Deze dag leert u:

 • Wat traumasensitieve zorg is en hoe u kinderen helpt.
 • Wat u kunt leren van kinderen die met kindermishandeling te maken hadden.
 • Hoe u kunt bijdragen aan de eigen veerkracht van getraumatiseerde kinderen.
 • Welke emotieregulatiestrategieën u jeugdigen kunt aanleren.
 • Met welke vragen seksueel misbruikte kinderen worstelen.
 • Hoe u Geweldloos Verzet inzet voor deze kinderen en jongeren.

In samenwerking met Leony Coppens en Carina van Kregten organiseert Bohn Stafleu van Loghum dit jaar het congres Zorgen voor getraumatiseerde kinderen.

Met veel trots kunnen we melden dat we Chris Foreman van het National Child Traumatic Stress Network laten overkomen uit de Verenigde Staten, één van de grondleggers van traumasensitieve hulpverlening en opvoeding. U krijgt een unieke kans om te horen welke ideeën en recent onderzoek over trauma en herstel werken in de praktijk.

Traumasensitief werken gaat altijd gepaard met het vergroten van de veerkracht van getraumatiseerde kinderen. Klinisch psycholoog Naomi Vandamme is koploper in Nederland en Vlaanderen op het gebied van veerkracht versterken bij (getraumatiseerde) kinderen. Zij vertelt op inspirerende en praktische wijze over uiteenlopende manieren waarop de volwassenen getraumatiseerde kinderen kunnen helpen om hun veerkracht te versterken.

In de middag zijn er diverse workshops waar hulpverleners nieuwe inzichten worden geboden, vertaald in praktische handvatten voor het ondersteunen van getraumatiseerde kinderen en de mensen in hun directe omgeving. Dit congres over de impact van trauma bij kinderen en herstel is relevant voor iedere professional die werkt met getraumatiseerde kinderen of hun opvoeders.

09:00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09:30
Lees meer Sluiten
Inleiding op het dagthema door de dagvoorzitter

Door Merel van Dorp, journalist, sociaalwetenschapper met expertise risicojeugd en veilig opgroeien, en hoofdredacteur jeugdzorgvakblad Jeugd en Co.

09:45
Lees meer Sluiten
The Journey: Becoming Trauma Informed

Wat betekent traumabewust of traumasensitief werken met kinderen precies? Besef waaruit werken met getraumatiseerde kinderen moet bestaan is nodig om te bepalen hoe je als hulpverlener op een goede manier handen en voeten geeft aan hulp voor getraumatiseerde kinderen. Het National Child Traumatic Stress Network uit Los Angeles in Amerika benoemt negen domeinen die betrokken zijn bij ‘Trauma-Informed’ werken. Chris Foreman van het National Center for Child traumatic Stress vertelt hoe u deze domeinen in kaart krijgt en ze gebruikt voor hulp die beter aansluit. Wat is wenselijk voor de organisatie als je traumasensitief wilt werken? En wat kun je zelf doen als je organisatie nog niet zo ver is? De lezing is in het Engels.

Chris Foreman, Liaison, National Center for Child Traumatic Stress.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Wat Trauma- Informed Care precies inhoudt volgens het National Child Traumatic Stress Network.
 • Welke specifieke mogelijkheden er zijn om individuele zorg te bieden op een traumasensitieve manier..

10:30
Lees meer Sluiten
Kindermishandeling door de ogen van het kind

Dat niemand ingrijpt of naar hun eigen mening vraagt, is voor veel kinderen en jongeren net zo pijnlijk als de mishandeling zelf. Kim van Laar vertelt aan de hand van haar persoonlijke ervaringen hoe ingrijpend de gevolgen zijn en hoe belangrijk het is dat u als hulpverlener een kind of jongere hoort en ziet. Kim wil volwassenen inspireren om eerder te handelen bij vermoedens van kindermishandeling en vooral ook handelt naar de wensen van kinderen en jongeren zelf.

Kim van Laar, pedagoog en directeur team-KIM.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Hoe het kind aankijkt tegen (ingrijpen bij) kindermishandeling.
 • Welke behoeftes kinderen in deze situatie hebben.
 • Hoe het is om niet als slachtoffer herkend te worden.

11.15
Pauze
11:45
Lees meer Sluiten
Veerkracht vanuit een ecologische benadering

Veerkracht van kinderen die met chronische stress te maken hebben, krijgt vanaf de jaren zeventig meer aandacht. Wat is intussen bekend uit wetenschappelijk onderzoek over veerkracht? Naomi Vandamme bekijkt het begrip veerkracht vanuit een sociaalecologische benadering en geeft informatie over hoe u kinderen concreet helpt bij het ontwikkelen en behouden van hun veerkracht na traumatische gebeurtenissen.

Noami Vandamme, GZ-psycholoog, Veerkracht expertisecentrum, Heerlen.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Recente wetenschappelijke inzichten rond veerkracht.
 • Uit welke bronnen kinderen kunnen putten om veerkracht aan te boren volgens onderzoek.
 • Concrete praktische handvatten voor werken rondom veerkracht bij getraumatiseerde kinderen en jongeren

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?

“Kwaliteitsvolle zorg voor getraumatiseerde kinderen is essentieel voor de verwerking van de gebeurtenis(sen). Tijdens dit congres is er dan ook specifieke aandacht voor de zorg die deze kinderen behoeven en wat u als professional hierin kan betekenen.”

12:30
Lunchpauze
13:15
Workshopronde 1
14:45
Pauze
15:15
Workshopronde 2
16:45
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

1.
Lees meer Sluiten
Wat is de rol van emotieregulatie voor het begrijpen van psychische problemen bij kinderen en jongeren

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de kennis die we tot nu toe hebben over de verschillende emotieregulatie strategieën (e.g. ontwikkeling) en hoe deze gerelateerd zijn aan psychisch functioneren bij kinderen en adolescenten. Daarnaast gaan we in op de vraag wat diagnostiek en behandeling van emotieregulatie strategieën binnen de handelingsgerichte benadering betekent voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Meer bepaald illustreren we hoe emotieregulatie strategieën in kaart gebracht kunnen worden en hoe u ze aan kinderen en jongeren kunt aanleren.

Marie Lotte van Beveren, klinisch psycholoog en onderzoeker, Universiteit Gent.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Recente inzichten met betrekking tot de rol van emotieregulatie voor het begrijpen van psychische problemen bij kinderen en adolescenten.
 • Diagnostiek van emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.
 • Hoe emotieregulatie strategieën aanleren bij kinderen en adolescenten.

2.
Lees meer Sluiten
Veerkracht vergroten op een cultuursensitieve manier

Veerkracht is een thema van mens zijn en beperkt zich zodoende niet tot bepaalde culturen. Desalniettemin weten we dat het begrip veerkracht en de aan veerkrachtgerelateerde hulpbronnen cultuurgevoelig zijn. In het werken rondom veerkracht na kindertrauma dient er dan ook voldoende oog te zijn voor deze cultuursensitieve veerkrachtbronnen. Middels het Resilience Flower-werkkader (een psychologisch- en pedagogisch werkkader om te werken rondom het cultiveren van veerkracht) en de veerkrachtdoos (een materialen doos om te werken rondom psycho-educatie over trauma, stabilisatie en veerkracht) reikt Naomi u tijdens deze workshop concrete handvatten en materialen aan om in de praktijk op een cultuursensitieve manier te werken rondom het cultvieren van veerkracht.

Naomi Vandamme, GZ-psycholoog, Veerkracht expertisecentrum, Heerlen.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Kennis over trauma en opvoeding binnen verschillende culturele contexten.
 • Kennis over hoe u als hulpverlener kan werken rondom het traumasensitief opvoeden bij gezinnen met een diverse culturele achtergrond.

3.
Lees meer Sluiten
Seksuele opvoeding na seksueel misbruik: een opgave voor het hele gezin!

Seksueel misbruik brengt bijzondere kennis en ervaringen met zich mee. Niet alleen bij het slachtoffer zelf maar ook bij de opvoeders. Reguliere seksuele voorlichtingsprogramma’s sluiten qua toon en inhoud  hier nauwelijks bij aan. Ook wordt er geen rekening gehouden met de andere ontwikkelingslijn, waarin de ervaring voorloopt op de kennis, en liggen traumatriggers op de loer. In deze workshop verkennen we de vragen van kinderen en jongeren en hun ouders met betrekking tot seksuele opvoeding als ze te maken hebben gehad met seksueel misbruik en bekijken we hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen.

Aafke Scharloo, zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Zicht op de centrale seksuele opvoedingsvragen van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
 • Een bewustzijn / kennis  van de speciale behoeften en vragen van ouders van kinderen die seksueel misbruikt zijn.
 • Kennis van de valkuilen en de manier waarop u als hulpverlener hierbij wel kan helpen.

4.
Lees meer Sluiten
Traumasensitief herstelwerk middels Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet

In deze workshop laten we vanuit de kennis over de impact van trauma op de ontwikkeling van de hersenen zien hoe Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet kan worden gebruikt om de samenwerking tussen de verschillende gebieden in de hersenen te bevorderen. Aan de hand van praktische voorbeelden laten we zien hoe deze methodiek naadloos aansluit bij een traumasensitieve manier van opvoeden, begeleiden en behandeling.

Arno Derikx, gedragswetenschapper, trainer, Rubicon jeugdzorg.

Rob Verheyen, jeugdzorgwerker, Rubicon jeugdzorg, Horn.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • U weet wat de uitgangspunten zijn van Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet (NAGV).
 • U weet hoe NAVG past binnen traumasensitieve hulpverlening en welke interventies u kunt gebruiken bij de begeleiding van getraumatiseerde kinderen.
 • U leert door het delen van ervaringen over hoe NAGV toegepast wordt in de dagelijkse praktijk van het begeleiden van getraumatiseerde kinderen.

5.
Lees meer Sluiten
De Verbindende kracht van Samenspel.

Hoe Sherborne Samenspel en Theraplay het hechtingsproces weer in beweging kunnen brengen

Bewegen en spelen zijn van groot belang in de ontwikkeling van kinderen. Door samen te bewegen en spelen kunnen pleegouders en andere opvoeders werken aan herstel van trauma en verbetering van de veilige gehechtheid bij getraumatiseerde kinderen. Na een korte theoretische inleiding over wat Sherborne Samenspel en Theraplay inhoudt, wanneer en hoe het kan worden ingezet, gaan we in deze workshop praktisch aan de slag. U ervaart zelf de kracht van samen bewegen en samen spelen en gaat naar huis met praktische tools die u direct in uw praktijk kunt toepassen.

Stefanie van Ruijven, opleider en gezinsbehandelaar, Hechter!.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • U heeft inzicht in de theoretische achtergrond van Sherborne Samenspel en Theraplay.
 • U weet wanneer en op welke manieren Sherborne Samenspel en Theraplay ingezet kan worden in de behandeling en begeleiding van getraumatiseerde kinderen.
 • U leert hoe u door samen spelen en bewegen bij kan dragen aan het verbeteren van de veilige gehechtheid en herstel van trauma.

Deze workshop is bedoeld voor professionals die direct (bijvoorbeeld als pedagogisch begeleider) of indirect (bijvoorbeeld als pleegzorg begeleider of gedragswetenschapper of traumatherapeut) werken met getraumatiseerde kinderen.

Waarom ik zelf naar het congres zou gaan:

“U kunt nooit genoeg te weten komen over het vergroten van de veerkracht van getraumatiseerde kinderen.”

6.
Lees meer Sluiten
Parenting Workshops as a Path to Trauma Informed Care

One of the lessons learned in National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) is that there is a difference between doing trauma focused evidence based work and being trauma informed.  Trauma informed parenting workshops however offer a unique opportunity to link the two (practice and process) in a way that not only impacts parenting efforts but contributes to efforts toward becoming trauma informed. In this workshop, we will explore using parenting workshops and co-facilitators with lived expertise as strategies for enhancing partnering efforts, as a domain of trauma informed care, and offer examples of how partnerships have contributed to outcomes outside parenting workshops to help inform and perhaps inspire local efforts.

Chris Foreman, Liaison, National Center for Child Traumatic Stress.

What will you learn after you have heard this session?

 • You will learn that by partnering with those who have lived expertise, their delivery of the RPC can be a powerful tool for furthering the effort to become more trauma informed.
 • You will learn concrete strategies for identifying and training lived expert co-facilitators.
 • You will identify one new opportunity to partner with someone who has lived expertise.

Merel van Dorp

Merel van Dorp is journalist en sociaal wetenschapper met als specialisatie risicojeugd en veilig opgroeien. Ze schrijft inhoudelijke achtergrondverhalen en interviews, is dagvoorzitter op congressen over jeugd, werkt als bladenmaker (online en print) en hoofdredacteur van jeugdzorgvakblad JeugdenCo en schrijft een boek over oorzaken en achtergronden van delinquentie en de begeleiding in de praktijk.
Merel voltooide de IPABO te Amsterdam, Journalistiek bij de Hogeschool Windesheim te Zwolle en de master Jeugdstudies (Algemene Sociale Wetenschappen) aan de Universiteit Utrecht

Chris Foreman

Chris Foreman, MSSW, became a member of the National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) in 2009 when she was selected as one of the five sites in the USA to pilot Caring for Children Who Have Experienced Trauma; A Workshop for Resource Parents curriculum. She has since gone on to develop numerous trainings and initiatives to increase the awareness of the impact of trauma exposure by case workers, resource parents and birth families resulting in more trauma responsive parenting and child welfare practices. Currently working for the National Center for Child Traumatic Stress (NCCTS), Chris provides coaching in systems change processes and offers consultation on trauma focused evidence based practices.

Kim van Laar

Kim van Laar (1984) is pedagoog en is initiatiefnemer/directeur van team-KIM. In haar opleiding heeft ze zich gespecialiseerd in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en heeft vooral gewerkt met kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen. Kim werkte o.a. mee aan de themaserie van Het Klokhuis over kindermishandeling.
In 2016 is Kim samen met een groep jongeren gevolgd waar de documentaire ‘Onze stem, Onze kracht’  uit is gemaakt.
In 2017 startte zij Stichting Stop Kindermishandeling, project team-KIM en geeft ze samen met jongeren die het zelf hebben meegemaakt en aan de hand van de documentaire, voorlichting over kindermishandeling.

Aafke Scharloo

Aafke Scharloo is orthopedagoog en klinisch psycholoog en zelfstandig gevestigd op het gebied van kinderen en volwassenen  met ontwikkelingsproblemen seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Naast diagnostiek en behandeling werkt ze aan complexe casuïstiek op dit gebied door het hele land zowel via de Centra voor Consultatie en Expertise (CCE) als op aanvraag van instellingen en personen.
Verder is ze opleider, ontwikkelaar, supervisor en adviseur rondom taxatiegesprekken en het Methodisch Kind Interview.

Arno Derikx

Arno is sinds 1979 werkzaam binnen de jeugdzorg. Een groot deel van deze carrière als gedragswetenschapper verbonden aan Rubicon-Jeugdzorg gekoppeld aan achtereenvolgens en soms parallelle hulpvormen zowel ambulant als residentie en pleegzorg. Daarnaast als projectontwikkelaar werkzaam binnen Plinthos, een afdeling van de Mutsaersstichting, als deskundige actief binnen CCE en als hoofdopleider werkzaam bij de RINO.
Arno verzorgt al jarenlang de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen.

Rob Verheyen

Rob Verheyen is vanaf 1992 binnen Rubicon-jeugdzorg begonnen als Groepsleider in verticale leefgroepen. In 2004 het groepswerk gaan combineren met ambulante begeleiden in de thuissituatie. Sinds 2007 volledig overgestapt naar pleegzorg.
In de praktijk van pleegzorg de visie ontwikkeld dat pleegkinderen veelal (zo niet altijd) op het gebied van gehechtheid en trauma veel schade hebben opgelopen. Het vraagt een specifieke sensitieve benadering om ook deze kinderen zo veel mogelijk ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.
Rob verzorgt al jarenlang de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen.

Stefanie van Ruijven

Stefanie van Ruijven is al meer dan 20 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening en sinds 2007 werkzaam bij Intermetzo Polikliniek Haaglanden (GGZ Top Referent Traumacentrum) als gezinsbehandelaar, waar zij voornamelijk werkt als Sherborne Samenspel therapeut en Theraplay Practitioner.
Stefanie is mede-eigenaar van Hechter! Hechter biedt trainingen aan professionals in zorg en onderwijs, op het gebied van Trauma en Hechting, met als specialisatie lichaamsgericht werk, oa Sherborne Samenspel en Samentijd: www.hechter.nu.

Marie Lotte van Beveren

Marie-Lotte Van Beveren is als klinisch psychologe en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent. Naast onderwijsopdrachten op het domein van de ontwikkelingspsychopathologie doet ze onderzoek naar de rol van positief temperament en adaptieve emotieregulatie in het ontstaan en de instandhouding van depressieve symptomen bij jonge adolescenten. Ze is tevens klinisch psycholoog bij het Universitair Psychologisch Centrum ‘Kind & Adolescent’ te Gent.

Doelgroep

GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters, orthopedagogen, jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, POH GGZ, psychotherapeut en alle andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met chronisch trauma en/of hun opvoeders en begeleiders en overige geïnteresseerden.

Tarieven

Deelname aan het congres Trauma bij kinderen is inclusief het boek Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders | Handleiding voor trainers (9789036818797).

 • € 399,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
 • € 349,- per persoon (excl. btw) | Abonnee tarief (GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk) *
 • € 899,- per persoon (excl. btw | Commercieel tarief **

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.
** Behoort u niet tot de primaire doelgroep of twijfelt u hierover? Neem dan contact op met Henriette Boven (henriette.boven@bsl.nl).

Datum en locatie

Dinsdag 4 december 2018 | Van Der Valk, Amsterdam-Amstel.

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd door:

 • POH-GGZ: 6 punten
 • FGzPt: 4 punten
 • Psychotherapie (NVP): 5 punten
 • Het Kwaliteitsregister NVP: 5 punten
 • NIP-Eerstelijnspsychologie | ELP herregistratie: 6 punten
 • SKJ het kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Informeel leren – Conferentie: 6 punten
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) herregistratie: 6 punten
  • opleiding – behandeling: 1 punt
  • opleiding – diagnostiek: 1,5 punten
  • opleiding – overige taken: 0,5 punt

Er wordt accreditatie aangevraagd bij NVVP, SKJ en V&VN. Het congres Zorgen voor getraumatiseerde kinderen staat gelijk aan een studiebelasting van 5,5 uur.
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
M: 06 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
M: 06 – 30 90 5752
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Annuleren

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.