Congres Externaliserende gedragsproblemen

bij kinderen en jongeren

De grote prestatiedruk. De sterk individualistische samenleving. De overdaad aan mogelijkheden. En de steeds beperktere frustratietolerantie: bij steeds meer kinderen en jongeren leiden deze tendensen tot externaliserend probleemgedrag. Denk aan overdreven stoer doen, ongewenste opmerkingen maken, spullen van anderen afpakken of kapot maken, vechten, opstandig of luidruchtig gedrag.

Vroege signalen
Om dit gedrag effectief aan te pakken, zijn specifieke kennis en vaardigheden een vereiste. Tijdens het congres Externaliserende gedragsproblemen bij jongeren en kinderen leert u dit gedrag vroegtijdig signaleren, ontdekt u wat de gevolgen ervan zijn voor het kind en de omgeving en krijgt u praktische strategieën in handen over hoe u hier als professional mee om kunt gaan.

Bruikbare interventies
Aan de hand van diverse soorten externaliserend gedrag, zoals agressie, antisociaal gedrag en oppositioneel-opstandig gedrag, maken sprekers een vertaalslag naar de praktijk. U krijgt bruikbare interventies hoe u de externaliserende gedragsproblemen effectief kunt behandelen en wat u nog meer kunt doen om het kind of de jongere en zijn omgeving te helpen.

Brede doelgroep
De praktijkgerichte aanpak maakt dit congres geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters en orthopedagogen, en ook voor jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met externaliserende problematiek.

Congres Externaliserend gedrag | Programma

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening door de dagvoorzitter

Inleiding op het thema door dagvoorzitter Merel van Dorp, Journalist, projectleider, dagvoorzitter, auteur Jeugdige Delinquenten, Expertise Risicojeugd & Jeugdhulp

09.45
Lees meer Sluiten
Tijdig herkennen en behandelen van gedragsproblemen

Gedragsproblemen omvatten een heterogene groep sociaal storende vormen van gedrag. Bij het herkennen en vervolgens diagnosticeren van gedragsproblemen is de mate van ernst een belangrijke invalshoek. De risico’s voor ongunstige uitkomsten in de volwassenheid hangen namelijk af van de mate van ernst. Ook de leeftijd van aanvang moet hierbij meegenomen worden. Er zijn effectieve psychologische interventies voorhanden maar hun effect hangt af van de mate van ernst van de gedragsproblemen.  Walter Matthys, Emeritus professor, Universiteit Utrecht

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

  • De invalshoeken voor het bepalen van de mate van ernst
  • Het beloop tot in de volwassenheid
  • Verschil in effectiviteit van interventies in preventieve en behandelcontext

10.30
Lees meer Sluiten
Diagnostiek van ernstige gedragsproblemen: samen beslissen over passende hulp

In deze lezing bespreken we de meest recente inzichten voor diagnostiek bij gedragsproblemen, gebundeld door een samenwerkingsverband van universiteiten, praktijkinstellingen en kenniscentra. We bespreken een beslisboom voor jeugdhulpprofessionals en de herziene Richtlijn Ernstige gedragsproblemen. We gaan in op vragen als ‘welke beslisvragen bespreek je met ouders?’, ‘welke in stand houdende factoren onderzoek je?’, ‘welke extra beslisvragen zijn nodig bij meervoudige problemen?’ en ‘hoe bepaal je de keuze voor een in te zetten interventie?’.  Marjan de Lange,  Zelfstandig adviseur,  Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

  • Kern van diagnostiek bij ernstige gedragsproblemen op basis van de Richtlijn
  • Belangrijke beslisvragen in de diagnostiek bij ernstige gedragsproblemen
  • Vormgeven van onderzoeks- en keuzeproces samen met ouders

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?

Het congres biedt je de mogelijkheid om in 1 dag bijgeschoold te worden in de meest recente kennis op het gebied van ernstige gedragsproblemen, zoals vastgelegd in de herziene Richtlijn Ernstige gedragsproblemen, gebaseerd op kennis vanuit wetenschap, professionals en cliënten.

11.15
Koffie/thee pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Voorkomen en verminderen van gedragsproblemen en gedragsstoornissen

Spreker volgt

12.30
Lunchpauze
13.15
Workshopsronde 1
14.45
Koffie/thee pauze
15.15
Workshopronde 2
16.45
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Externaliserend gedrag | Workshops

1.
Lees meer Sluiten
Geweldloos verzet als alternatief voor “de hardere aanpak”of opgeven

Geweldloos verzet ; een benadering ( voor ouders, leerkrachten e.a gezagdragers)  van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Een effectief alternatief voor “de hardere aanpak” , met als uitgangspunt het focus op herstel van relaties en samenwerking met de jeugdigen. In deze workshop laten we jullie kennis maken met de meest basale en belangrijkste elementen en interventies uit de methode en gedachtegoed. Een aantal ervan zullen we jullie laten ervaren. We zullen eveneens aandacht besteden aan hoe andere belangrijke behandelmethodes zoals CGT zich verhouden  tot geweldloos verzet en hoe de effecten ervan elkaar  kunnen versterken. We delen in de workshops onze klinische ervaring, opgedaan binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie en vanuit onze expertise als trainers geweldloos verzet (met ouders, en professionals)

2.
Lees meer Sluiten
De diagnostische waarde van de levenslijn bij complexe problematiek

Wanneer kinderen en gezinnen meervoudige en complexe problemen hebben, is het lastig om voorbij de klachten en symptomen zicht te krijgen op onderliggende verklarende factoren en patronen. Tijdens casusonderzoek, o.a. voor het project Ketenbreed Leren,  merken we steeds vaker de aanvullende diagnostische waarde van het samen met ouders en kind in kaart brengen van de levensgeschiedenis van het kind. In deze workshop leer je dit middel toe te passen aan de hand van een casus en hoe hierin mogelijke patronen en verklaringen zichtbaar worden.

3.
Lees meer Sluiten
Agressie regulatie op maat

Meer informatie volgt spoedig

3.
Lees meer Sluiten
Pittige jaren - hoe vergroot u de opvoedvaardigheden van kinderen met gedragsproblemen?

Meer informatie volgt spoedig

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Externaliserend gedrag | Sprekers

Congres Externaliserend gedrag | Praktische informatie

Datum en locatie:
vrijdag 6 december 2019 | Antropia, Driebergen
Adres: Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Doelgroep:
Het congres is bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters, orthopedagogen. Daarnaast kan het interessant zijn voor zijn jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met externaliserende problematiek.

Accreditatie:
Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 6 uur. Accreditatie wordt aangevraagd voor:

  • NIP Kinder- en Jeugdpsychologen
  • NVO Orthopedagoog-Generalist
  • NIP Eerstelijnspsychologie
  • SKJ

Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven:

* voor abonnees van: GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk – Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact
Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
M: 06 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eva Reuvers
M: 06-47947739
E: eva.reuvers@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.