Congres Externaliserende gedragsproblemen

bij kinderen en jongeren
Header congres Externaliserende gedragsproblemen

De grote prestatiedruk. De sterk individualistische samenleving. De overdaad aan mogelijkheden. En de steeds beperktere frustratietolerantie: bij steeds meer kinderen en jongeren leiden deze tendensen tot externaliserende gedragsproblemen. Denk aan overdreven stoer doen, ongewenste opmerkingen maken, spullen van anderen afpakken of kapot maken, vechten, opstandig of luidruchtig gedrag.

Vroege signalen
Om dit gedrag effectief aan te pakken, zijn specifieke kennis en vaardigheden een vereiste. Tijdens het congres Externaliserende gedragsproblemen bij jongeren en kinderen leert u dit gedrag vroegtijdig signaleren, ontdekt u wat de gevolgen ervan zijn voor het kind en de omgeving en krijgt u praktische strategieën in handen over hoe u hier als professional mee om kunt gaan.

Bruikbare interventies voor externaliserende gedragsproblemen
Aan de hand van diverse soorten externaliserend gedrag, zoals agressie, antisociaal gedrag en oppositioneel-opstandig gedrag, maken sprekers een vertaalslag naar de praktijk. U krijgt bruikbare interventies hoe u de externaliserende gedragsproblemen effectief kunt behandelen en wat u nog meer kunt doen om het kind of de jongere en zijn omgeving te helpen.

Brede doelgroep
De praktijkgerichte aanpak maakt dit congres geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters en orthopedagogen, en ook voor jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met externaliserende problematiek.

Congres Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren | Programma

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Tijdig herkennen en behandelen van gedragsproblemen

Gedragsproblemen omvatten een heterogene groep sociaal storende vormen van gedrag. Bij het herkennen en vervolgens diagnosticeren van gedragsproblemen is de mate van ernst een belangrijke invalshoek. De risico’s voor ongunstige uitkomsten in de volwassenheid hangen namelijk af van de mate van ernst. Ook de leeftijd van aanvang moet hierbij meegenomen worden. Er zijn effectieve psychologische interventies voorhanden maar hun effect hangt af van de mate van ernst van de gedragsproblemen.
Walter Matthys, Emeritus professor, Universiteit Utrecht

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • De invalshoeken voor het bepalen van de mate van ernst.
 • Het beloop tot in de volwassenheid.
 • Verschil in effectiviteit van interventies in preventieve en behandelcontext.

10.30
Lees meer Sluiten
Diagnostiek van ernstige gedragsproblemen: samen beslissen over passende hulp

In deze lezing bespreken we de meest recente inzichten voor diagnostiek bij gedragsproblemen, gebundeld door een samenwerkingsverband van universiteiten, praktijkinstellingen en kenniscentra. We bespreken een beslisboom voor jeugdhulpprofessionals en de herziene Richtlijn Ernstige gedragsproblemen. We gaan in op vragen als ‘welke beslisvragen bespreek je met ouders?’, ‘welke in stand houdende factoren onderzoek je?’, ‘welke extra beslisvragen zijn nodig bij meervoudige problemen?’ en ‘hoe bepaal je de keuze voor een in te zetten interventie?’.
Marjan de Lange,  zelfstandig adviseur,  Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Kern van diagnostiek bij ernstige gedragsproblemen op basis van de Richtlijn.
 • Belangrijke beslisvragen in de diagnostiek bij ernstige gedragsproblemen.
 • Vormgeven van onderzoeks- en keuzeproces samen met ouders.

Waarom Marjan de Lange u aanraadt om naar het congres te komen:
“Het congres biedt u de mogelijkheid om in 1 dag bijgeschoold te worden in de meest recente kennis op het gebied van ernstige gedragsproblemen, zoals vastgelegd in de herziene Richtlijn Ernstige gedragsproblemen, gebaseerd op kennis vanuit wetenschap, professionals en cliënten.”

11.15
Koffie/thee pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Effectief voorkomen en verminderen van gedragsproblemen

Gedragsproblemen als agressie, driftbuien en (kleine) criminaliteit hebben een grote impact op kinderen en hun omgeving. Ideeën om deze problemen te voorkomen of aan te pakken buitelen dan ook over elkaar heen in politiek, beleid en praktijk. Het gaat van transities tot buurvrouw plus tot medicatie tot afnemen van kinderbijslag… Maar waarmee zijn kinderen en gezinnen nu werkelijk geholpen? Deze lezing geeft een overzicht van Wat Werkt voor Wie. Daaruit zal blijken dat vroege behandeling van gedragsproblemen behoorlijk effectief kan zijn, en veel leed en maatschappelijke kosten kan voorkomen.

Bram Orobio de Castro, hoogleraar Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam

12.30
Lunchpauze
13.15
Workshopsronde 1
14.45
Koffie/thee pauze
15.15
Workshopronde 2
16.45
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren | Workshops

1.
Lees meer Sluiten
Geweldloos verzet als alternatief voor “de hardere aanpak”of opgeven

Geweldloos verzet; een benadering (voor ouders, leerkrachten e.a gezagdragers) van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Een effectief alternatief voor “de hardere aanpak”, met als uitgangspunt het focus op herstel van relaties en samenwerking met de jeugdigen. In deze workshop laten we jullie kennis maken met de meest basale en belangrijkste elementen en interventies uit de methode en gedachtegoed. Een aantal ervan zullen we jullie laten ervaren. We zullen eveneens aandacht besteden aan hoe andere belangrijke behandelmethodes zoals CGT zich verhouden  tot geweldloos verzet en hoe de effecten ervan elkaar  kunnen versterken. We delen in de workshop onze klinische ervaring, opgedaan binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en vanuit onze expertise als trainers geweldloos verzet (met ouders, en professionals).
Ron Ottenbros, SPV en Margo van der Stelt, Systeemtherapeut, Bascule

2.
Lees meer Sluiten
De diagnostische waarde van de levenslijn bij complexe problematiek

Wanneer kinderen en gezinnen meervoudige en complexe problemen hebben, is het lastig om voorbij de klachten en symptomen zicht te krijgen op onderliggende verklarende factoren en patronen. Tijdens casusonderzoek, o.a. voor het project Ketenbreed Leren,  merken we steeds vaker de aanvullende diagnostische waarde van het samen met ouders en kind in kaart brengen van de levensgeschiedenis van het kind. In deze workshop leert u dit middel toe te passen aan de hand van een casus en hoe hierin mogelijke patronen en verklaringen zichtbaar worden.
Marjan de Lange, adviseur jeugdhulpinstellingen

3.
Lees meer Sluiten
Een beter beeld over de behandelmethode ARopMaat

Er wordt een beeld gegeven over ARopMaat, een behandeling voor jongeren en volwassenen met ernstige agressieproblematiek. Tijdens de workshop wordt eerst aandacht besteed aan de doelgroep en enkele risicofactoren die kunnen leiden tot agressieproblematiek, waaronder aanhoudende boosheidsgevoelens, opgedane ervaringen met betrekking tot mishandeling, uitsluiting/discriminatie en morele onthechting. Vervolgens worden relevante werkzame elementen besproken en de domeinen die ARopMaat behandelt (denk aan impulsiviteit, emotieregulatie, anders denken en zelfbeeld). Het tweede deel van de workshop bestaat uit voorbeelden van specifieke oefeningen en het ondergaan van een oefening.
Dr. Larissa Hoogsteder, Hoofd Behandelzaken, de Waag

Na het volgen van deze workshop:

 • Weet u meer over de ontwikkeling van (ernstige) agressieproblematiek en de behandelmogelijkheden die ARopMaat biedt.
 • Kunt u enkele bruikbare tips toepassen in de praktijk.
 • Kent (en ervaart) u enkele specifieke ARopMaat-oefeningen.

4.
Lees meer Sluiten
Incredible Years (Pittige Jaren): oudertraining in opvoedingsvaardigheden bij externaliserende gedragsproblemen

Niet luisteren, grote monden en druk of agressief gedrag kunnen lastig te hanteren zijn voor ouders. Pittige Jaren (Incredible Years) is een bewezen effectieve training voor ouders van kinderen met gedragsproblemen in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar. Dit programma is nationaal en internationaal een van de meest effectieve oudertrainingen die er zijn; opvoedingsvaardigheden van ouders worden versterkt en gedragsproblemen verminderen. In deze workshop wordt op interactieve wijze de inhoud van het programma met u doorgenomen. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de diverse onderzoeken die in Nederland naar de effectiviteit van deze oudertraining zijn gedaan en aan de implementatie van dit programma in verschillende settings (gemeentes/wijkteam, GGZ-instellingen).
Maartje Raaijmakers, gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog,  Pro Persona Jeugd

Na het bijwonen van deze sessie weet u:

 • wat de oudertraining Incredible Years zo effectief maakt
 • uit welke onderdelen de oudertraning Incredible Years bestaat
 • welke therapeutische technieken de group leaders hanteren om ouders zelf na te laten denken over oplossingen voor lastig gedrag bij hun kind

5.
Lees meer Sluiten
Anders kijken naar hetzelfde gedrag

Schelden, schoppen slaan….waar kijken we naar? In deze interactieve workshop word je meegenomen, aan de hand van een casus. We willen je laten ervaren hoe je door anders te kijken naar hetzelfde gedrag uit de houtgreep kan komen van dit gedrag. We doen dit door breed (naar kind/jongere én de context vanuit verschillende perspectieven) en meervoudig te kijken (niet alleen de feiten maar ook betekenisverlening, beleving en belangen doen er toe) naar de externaliserende gedragsproblemen, om zo de betekenis van het gedrag (anders) te gaan begrijpen waardoor je handvatten vindt om goed aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft aan ondersteuning.
Yvette de Beer, GZ-psycholoog – coördinator CCE

Na het bijwonen van deze sessie:

 • heeft u een visie en werkwijze gezien/gevoeld die helpend kan zijn om anders naar gedrag te kijken.
 • kunt u breed kijken naar onze eigen rol en invloed als (professionele) opvoeders
 • kunt u de ‘gijzeling’ ontrafelen welke probleemgedrag tot stand brengt voor opvoeders en kind

6.
Lees meer Sluiten
Minder Boos en Opstandig - Revised: groeps/individuele behandeling van gedragsproblemen bij kinderen

Minder Boos en Opstandig – Revised (MB&O-R) is een geprotocolleerd behandelprogramma voor kinderen van 8 -12 jaar met gedragsproblemen en hun ouders. Het betreft een gecombineerde en geïntegreerde kind- en oudertraining, waarvan de effectiviteit is aangetoond.

Tijdens deze workshop maakt u kort kennis met de inhoud van dit behandelprogramma. Nicolle van de Wiel en Astrid Hoppe vertellen over de aanpassingen van de groepsbehandeling en over de nieuwe individuele behandeling. Tevens laten zij het gebruik van de bijbehorende website zien. Op die manier willen zij het behandelprogramma meer van vlees en bloed maken. Daarnaast komt er een aantal problemen aan bod waarover zij graag met u van gedachten wisselen. Denken hierbij bijvoorbeeld aan het probleem bij kinderen en het herkennen van boosheid. Zij hebben hier duidelijk moeite mee. Of aan het probleem van het in de praktijk gebruik maken van de nieuw geleerde vaardigheden door kinderen. De zogenaamde transfer of training. En hoe kunnen ouders en school daarbij helpen?
Uiteraard willen we ook graag de problemen waar u in de praktijk tegen aan loopt met elkaar bespreken.

Nicolle van de Wiel, Klinisch psycholoog, MOC ’t Kabouterhuis afdeling Infant Mental Health
Astrid Hoppe, Klinisch psycholoog, UMC Utrecht afdeling psychiatrie

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • U weet meer over de inhoud van het behandelprogramma inclusief de vernieuwingen
 • U weet wat Minder Boos en Opstandig – Revised effectief maakt
 • U heeft geparticipeerd in het oplossen van enkele probleemsituaties vanuit het werken in de praktijk

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren | Sprekers

Congres Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren | Info

Wanneer en waar
vrijdag 6 december 2019 | Antropia, Driebergen
Adres: Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters, orthopedagogen. Daarnaast kan het interessant zijn voor zijn jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met externaliserende problematiek.

Accreditatie is goedgekeurd voor:

 • SKJ (5,5 punten)
 • NIP Kinder- en Jeugdpsychologen (K&J) herregistratie (6 punten)
 • NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) herregistratie (6 punten)
 • K&J/OG opleiding – behandeling (1 punt)
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek (1 punt)
 • K&J/OG opleiding – overige taken (1 punt)
 • NIP Eerstelijnspsychologie (6 punten)

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 6 uur.
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven

 • 399,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
 • 359,- per persoon (btw vrij) | Abonnee tarief*

* voor abonnees van: GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk – Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Eva Reuvers
M: 06 47 94 7739
E: eva.reuvers@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.