Congres Internaliserende problematiek

bij kinderen en jongeren

Tijdens dit ggz-congres staat het herkennen, signaleren en meten van internaliserende problematiek bij kinderen en jongeren centraal. Experts delen nieuwe inzichten, onderzoeksresultaten en praktische handvatten bij dit actuele probleem.

Aanleiding voor het congres
Een groeiend aantal kinderen en jongeren kampt met angststoornissen, depressie en/of slaapproblemen. Onderzoek van het CBS (2015) wijst uit dat 100.000 jongeren onder de leeftijd van 35 lijden aan deze symptomen. Ook de psychische nood onder jonge mensen is hoog. Ruim 72.000 jongeren onder de 25 jaar zitten thuis vanwege arbeidsongeschiktheid. En 85 procent daarvan heeft te kampen met stress, depressies of een ontwikkelingsstoornis.

Internaliserende problematiek is moeilijk te herkennen
Het herkennen van een depressie of burn-out bij kinderen en jongeren is ingewikkeld. Bij kinderen en jongeren openbaart een depressie zich op een andere manier dan bij volwassenen. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn bijvoorbeeld nog niet in staat om te vertellen dat ze zich somber voelen. Bij jongeren wordt neerslachtigheid soms verward met ‘pubergedrag’. Dit heeft tot gevolg dat hulpverleners laat betrokken worden en de klachten niet altijd herkennen.

Dit congres gaat over de oorzaken en gevolgen van diverse soorten internaliserende problemen. Tijdens dit congres krijgen behandelaren inzicht en praktische handvatten bij dit actuele probleem:

 • kennis vergroten: de problematiek is nog vrij ongrijpbaar en het probleem wordt regelmatig onderschat. Kennis hierover noodzakelijk.
 • eerder signaleren: jongeren komen vaak te laat bij de hulpverlening. Eerder signaleren is noodzakelijk. Maar hoe?
 • handvatten aanpak problematiek: de problemen hebben een grote weerslag op het welbevinden van de jongere en de omgeving. Jongeren, opvoeders en behandelaars moeten hiermee aan de slag.

Congres Internaliserende problematiek bij kinderen en jongeren | Programma

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en inleiding door de dagvoorzitter

Door dagvoorzitter Merel van Dorp, journalist en sociaal wetenschapper, gespecialiseerd in jeugd in kwetsbare of risicosituaties.

09.45
Lees meer Sluiten
Van Big Bang tot Burn Out

Stress is zonder twijfel één van de meest misbruikte begrippen van deze tijd. Maar wat ís stress eigenlijk? 13,7 miljard jaar na de oerknal, 250.000 jaar nadat homo sapiens zijn intrede deed en twee eeuwen na de Industriële Revolutie is de wereld in steeds hoger tempo steeds complexer aan het worden. Ons stress-systeem, grotendeels gevormd in een periode waarin nog niet eens leven op het land bestond (laat staan psychologische stress), is niet toegerust om de problemen van deze tijd het hoofd te bieden. Het aantal gevallen van slapeloosheid, burn-out, depressie en andere internaliserende stoornissen bij jeugdigen is daarom zorgwekkend.

Na het bijwonen van deze lezing weet u meer over:

 • Hoe ons stressresponssysteem in elkaar zit.
 • Voor welk type stressoren het minder goed toegerust is.
 • Wat u kunt doen om stressgerelateerde stoornissen te voorkomen en te behandelen.

Prof.dr. Witte Hoogendijk, hoofd afdeling Psychiatrie, Erasmus Medisch Centrum

10.30
Lees meer Sluiten
Psychedelica voor hardnekkige depressie

Hardnekkige (therapieresistente) depressies vormen een groot probleem voor patiënten en hun naasten. Het ontwikkelen van nieuwe en meer effectieve behandelingen heeft hoge prioriteit. Er is toenemende belangstelling voor nieuwe toepassingen van anestheticum en ‘partydrug’ ketamine, en voor ‘Paddo-ingrediënt’ psilocybine. In de lezing wordt kort stilgestaan bij de geschiedenis en de op dit moment bekende resultaten uit de literatuur, de mogelijke bijwerkingen, en de mogelijke relevantie van psychedelica voor de behandeling van depressie.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • U bent op de hoogte van de definitie en het voorkomen van therapie resistentie bij depressie.
 • U heeft overzicht van mogelijke gunstige en schadelijke effecten van ketamine en psilocybine bij depressie.

Prof.dr. Robert Schoevers, hoogleraar psychiatrie, UMCG

11.00
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Het brein onder stress

In deze lezing legt dr. Hermans uit hoe onze hersenen anders gaan werken als we korte of langere tijd onder stress staan. Wat is de functie daarvan? En heeft het alleen maar negatieve kanten? Is het schadelijk? Deze vragen worden onder andere beantwoord tijdens zijn lezing.

Dr. Erno Hermans, universitair hoofddocent Radboud UMC, hoofdonderzoeker Donders Instituut Nijmegen

12.15
Lunchpauze
13.15
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1

U heeft keuze uit verschillende verdiepingssessies: bekijk de sessies.

14.20
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2

U heeft keuze uit verschillende verdiepingssessies: bekijk de sessies.

15.20
Middagpauze
15.45
Lees meer Sluiten
Sessieronde 3

U heeft keuze uit verschillende verdiepingssessies: bekijk de sessies.

16.45
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Internaliserende problematiek bij kinderen en jongeren | Sessies

In drie rondes heeft u keuze uit vijf verdiepende sessies:

1.
Lees meer Sluiten
Trauma en de gevolgen bij kinderen herkennen en behandelen

Ongeveer 45% van de kinderen en jongeren die aangemeld worden voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, ongeacht de aanmeldingsreden, heeft één of meer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Bij instellingen voor Jeugdzorgplus ligt dit percentage rond de 85%. Ongeveer 8-33%, gemiddeld 16%, ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS is goed te behandelen. De deelnemers in deze sessie leren traumatische gebeurtenissen en psychotrauma gerelateerde klachten uitvragen bij kinderen en jongeren. Zij nemen kennis van diagnostische trauma instrumenten en effectieve traumabehandelingen.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Het uitvragen van traumatische gebeurtenissen bij kinderen en jongeren.
 • Het uitvragen van psychotrauma gerelateerde klachten bij kinderen en jongeren.
 • Kennis nemen van effectieve traumabehandelingen voor kinderen en jongeren.

Prof.dr. Ramón Lindauer,  AMC-de Bascule

2.
Lees meer Sluiten
Voorkomen van terugkerende depressie en angst onder jongeren

Internationaal is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar terugval preventie voor jongeren. Toch komt de terugkeer van depressies of angststoornissen op korte termijn heel veel voor. Ondanks dat het maken van een terugval preventieplan een standaard onderdeel van behandeling is. We bespreken wat de jongeren die behandeld zijn graag willen. Ook de resultaten van een pilot onderzoek naar de preventie van terugval worden besproken. Concrete handvatten worden gegeven die direct toegepast kunnen worden.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Kennis over terugval, risico en prognose.
 • Hoe u een terugval preventieplan maakt aan het eind van een behandeling.
 • Preventie van terugval nadat herstel bereikt is.

Yvonne Stikkelbroek, universitair docent, klinisch psycholoog/ P-opleider, Universiteit Utrecht en GGZ Oost Brabant

3.
Lees meer Sluiten
Jongeren en games: de uitdagingen en valkuilen van de virtuele wereld

Een toenemend aantal jongeren besteedt hun vrije tijd aan het spelen van games. Voor veel van deze jongeren is gamen een onschuldige en leuke manier om hun tijd door te brengen. Echter, voor sommige jongeren is het lastiger maat te houden met gamen dan voor anderen. Welke jongeren lopen een groter risico op de ontwikkeling van gameverslaving en hangt een gameverslaving samen met het gebruik van andere middelen zoals alcohol en drugs?

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Hoe u recreatief gamen kan onderscheiden van problematisch gamen.
 • Wat de risico’s zijn voor de ontwikkeling van een gameverslaving.
 • Of er een samenhang is tussen gamen en middelen misbruik.

Dr. Margot Peeters, assistant professor afdeling Jeugdstudies, Universiteit Utrecht

4.
Lees meer Sluiten
Vroegsignalering en preventie van depressie en suïcidaal gedrag bij jongeren

Bij jongeren zijn depressie en suïcidale gedachten en gedrag de grootste risicofactoren voor suïcide. Vroegsignalering van deze problematiek is essentieel. In deze sessie laten wij zien op welke manier depressie- en suïcidepreventie is vormgegeven in onze keten en op welke manier GGD, jeugd-GGZ, alle partners van de jeugdgezondheidszorg, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs intensief samenwerken om deze preventie strategie uit te voeren. Er wordt uitgebreid ingegaan op hoe de uitvoering van de strategie tot stand komt.

Sanne Rasing, PhD, Senior onderzoeker en projectleider STORM, GGZ Oost Brabant
Rian van den Boogaart, MSc, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en projectleider STORM, GGZ Oost Brabant

5.
Lees meer Sluiten
Internaliserende problematiek en opvoeding – de rol van gehechtheid

Gehechtheidsrepresentaties van ouders spelen een rol in hun manier van opvoeden en de gehechtheidsrepresentaties van de kinderen worden gevormd binnen de ouder-kind relatie. Uiteraard spelen daar ook persoonlijke kenmerken en omstandigheden een rol in. Onveilige gehechtheidsrepresentaties kenmerken zich over het algemeen in een gebrek aan vertrouwen in de ander en in zichzelf. Bij vermijdende gehechtheidsrepresentaties functioneren deze kinderen schijnbaar goed, maar is er echter weinig zicht op wat zich in hun binnenwereld afspeelt. Van belang is om hier meer en eerder zicht op te krijgen.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Meer zicht op de relatie tussen gehechtheidsrepresentaties van ouders en kinderen en de rol daarvan in het ontstaan van internaliserende problematiek.
 • Leren herkennen van met name vermijdende gehechtheidsrepresentaties op jonge leeftijd.
 • Wanneer het van belang is om in de behandeling de focus op (verandering van) gehechtheidsrepresentaties te leggen.

Krista Schaeffer-van Leeuwen, klinisch psycholoog, Melody PsyCare GGZ

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Internaliserende problematiek bij kinderen en jongeren | Sprekers

Congres Internaliserende problematiek bij kinderen en jongeren | Info

Waar en wanneer
Vrijdag 11 oktober 2019 | The Green Village Nieuwegein
Adres: Blokhoeve 7, 3438 LC Nieuwegein

Voor wie?
Dit congres is bestemd voor professionals in de specialistische GGZ: psychiaters, klinisch-psychologen, psychotherapeuten en GZ-psychologen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, maar is ook geschikt voor hulpverleners in de basis-GGZ, zoals huisartsen en praktijkondersteuners.

Accreditatie
Het congres is geaccrediteerd door:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 5 punten
 • FGzPt voor klinisch (neuro)psychologen: 7 punten

De aanvraag bij NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) is nog in behandeling.

Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven (btw vrij)

 • 399,- per persoon | Regulier tarief
 • 359,- per persoon | Collega tarief (vanaf 2 personen)*
 • 359,- per persoon | Abonnee tarief (abonnees van GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk)*
 • 299,- per persoon | Eerste 50 bezoekers

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
M: 06 30 17 3330
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.