Congres Trauma bij kinderen

Herkennen en behandelen

Tijdens dit congres ligt de focus op het herkennen en behandelen van de gevolgen van trauma bij kinderen. De opvoedomgeving van het kind speelt hierbij een belangrijke rol. Behandeltechnieken als emotieregulatie en trauma-sensitieve hulpverlening komen aan bod. Met experts als Leony Coppens, Arianne Struik en Aafke Scharloo.

Gevolgen van trauma herkennen en behandelen
De laatste jaren is er groeiende aandacht voor de gevolgen van trauma bij kinderen en de behandeling daarvan. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig en vergaand. Het heeft een negatieve invloed op onder andere de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind en het vermogen om relaties met anderen aan te gaan.

Belangrijke rol voor opvoedomgeving
De gevolgen van het trauma strekken zich uit tot alle levensgebieden waarin het kind functioneert, zoals de opvoedsituatie en de school. Om nieuwe neurologische verbindingen aan te maken die nodig zijn voor het herstel, is heel veel herhaling van nieuwe, corrigerende ervaringen nodig. Hiertoe is de alledaagse opvoedsituatie bij uitstek het meest geschikte aangrijpingspunt. Bovendien heeft herstel van trauma alles te maken met herstel van vertrouwen in de ander en in zichzelf. Ook om die reden dient de opvoedsituatie heel actief betrokken te worden in de behandeling. Juist in de relatie met de (nieuwe) opvoeders kan vertrouwen weer groeien, mits deze opvoeders voldoende veilig, voorspelbaar en sensitief kunnen zijn.

Tijdens dit congres ligt de focus op de rol van de behandelaar, de leerkracht en op ouders en opvoeders. In een combinatie van inhoud (wetenschap en praktijkkennis) en praktijk (behandelmethoden en verwerkingstechnieken).

Deze dag leert u:

 • Het belang van de opvoedingssituatie:
  • Bijdrage aan herstel door opvoeders in het dagelijks leven
  • Thema’s die een belangrijke rol spelen in het opvoeden van kinderen met trauma
  • Het omgaan van opvoeders met deze thema’s
 • Trauma en de gevolgen bij kinderen herkennen en behandelen
 • Gevolgen van trauma op kinderen en gezin
 • De stabilisatiefase voorafgaand aan de behandeling van trauma
 • Effectieve behandelmethoden, zoals emotieregulatie en traumasensitief werken
 • Trauma bij huiselijk geweld en seksueel misbruik
 • Trauma bij vluchtelingkinderen

Hoe ziet de dag er uit?
In de ochtend delen experts wetenschappelijke en praktische kennis over het herkennen, behandelen en de gevolgen van trauma bij kinderen. In de middag zijn er diverse workshops waar hulpverleners nieuwe inzichten worden geboden, vertaald in praktische handvatten voor het ondersteunen van getraumatiseerde kinderen en de mensen in hun directe omgeving.

Voor wie?
Dit congres is relevant voor iedere professional die werkt met getraumatiseerde kinderen en/of hun opvoeders.

Congres Trauma bij kinderen | Programma

09:00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09:30
Lees meer Sluiten
Inleiding op het thema door de dagvoorzitter Leony Coppens

Inleiding op het thema door dagvoorzitter Leony Coppens, orthopedagoog, klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practioner.

09:40
Lees meer Sluiten
Behandelen van chronisch trauma doe je niet alleen

Chronisch trauma in de vroege kinderjaren kan leiden tot diverse problemen op verschillende ontwikkelingsgebieden, uitmondend in tal van psychische stoornissen en andere gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Veilige en stabiele relaties met betrokken volwassenen zijn van groot belang voor het herstel van chronisch trauma. De gevolgen van chronisch trauma kunnen echter zo’n negatieve invloed hebben op het functioneren van kinderen thuis en op school, dat het relaties schaadt. Vaak leidt het gedrag dat voortkomt uit de traumaproblematiek zelfs tot uithuisplaatsingen en afbrekingen van schoolplaatsingen. Dit maakt het aangaan en onderhouden van stabiele, veilige relaties met volwassenen thuis en op school een moeilijke opgave. Door als therapeut te investeren in het vergroten van de traumasensitiviteit van opvoeders en leerkrachten wordt de kans groter dat het hen lukt om de zo belangrijke relaties met getraumatiseerde kinderen langdurig te onderhouden.

Leony Coppens, klinisch psycholoog

10:00
Lees meer Sluiten
Van slachtoffer naar Hoopverlener

In deze lezing vertel ik over mijn eigen ervaringen met een vroegtijdig traumatisch verleden, wat mij heeft geholpen om een gelukkig leven te leven met mijn kwetsbaarheden en welke rol de hulpverlener daarin speelt. Zonder de juiste hulp was ik nu weggestopt in een kliniek, waardoor ik niet langer deel zou nemen aan de maatschappij. Mijn wens is dan ook dat kinderen op tijd hulp krijgen. Hiervoor is het van belang om de taboes omtrent mensen met een vroegtijdig traumatisch verleden en psychische kwetsbaarheden te doorbreken. Hier draag ik aan bij door erover te vertellen, door het bespreekbaar te maken tijdens deze lezing.

Vicky Bergman, ambassadeur, Samen Sterk zonder Stigma

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Het is mogelijk een gelukkig leven te leven met psychische kwetsbaarheden.
 • Er is hoop, ook na een traumatisch negatief verleden.
 • De schaamte van misbruik kan doorbroken en overwonnen worden.

10.30
Pauze
11.00
Lees meer Sluiten
Trauma a deux: Een trauma heb je niet alleen

De gevolgen van trauma zijn ernstig en grijpen diep in op het leven van een kind en zijn of haar gezin. De begrippen  trauma, chronisch trauma, chronische stress roept vaak verwarring op, wat verstaan we onder die begrippen. In deze lezing komen vanuit de IMH visie ( een  visie op het belang van relaties voor de ontwikkeling van het jonge kind) de gevolgen van traumatische ervaringen voor kind, gezin en omgeving aan de orde. Ook zal er aandacht zijn voor behandel aspecten. Marja Rexwinkel klinisch psycholoog, Infant Mental Health Specialist, OuderKindLijn

 

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 

 • De gevolgen van trauma voor kinderen
 • De gevolgen van trauma op het ouderschap en het gezin
 • Trauma en behandeling vanuit de Infant Mental Health visie

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?

Traumatische ervaringen  hebben zeer ingrijpende gevolgen op het kind de ouders en het hele gezin, iedereen die met kinderen en gezinnen werkt zou trauma sensitief opgeleid moeten worden

11:45
Lees meer Sluiten
Nieuwe behandeling voor Chronisch getraumatiseerde kinderen: Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (IGT-K)

IGT-K is een nieuwe behandeling, ontwikkeld voor kinderen met ernstige langdurige traumatisering. Tijdens de plenaire presentatie maak je kennis met deze nieuwe behandeling. Bij deze kinderen speelt er naast hechtingsproblematiek dat ze meestal niet meer bij hun biologische ouders wonen.

Bij eerdere traumabehandeling is niet gelukt of leek niet mogelijk doordat het kind extreem vermijdend is of snel ernstig dysreguleert. In de behandeling wordt de hechting aan de pleeg- of adoptieouders bevorderd middels verschillende technieken. Daarnaast leren kinderen en ouders zelf-regulatietechnieken en vindt er traumaverwerking plaats middels EMDR.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Hoe een IGT-K behandeling eruit ziet.
 • Hoe de werkzaamheid van IGT-K bij de Bascule (Levvel) wordt onderzocht.
 • Kennis van nieuwe “EMDR” technieken (Hechtings-RDI, Zelfregulatie-RDI).

Nathalie Schlattmann, Klinisch psycholoog, De Bascule (Levvel)

12:30
Lunchpauze
13:15
Workshopronde 1
14:45
Pauze
15:15
Workshopronde 2
16:45
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Congres Trauma bij kinderen | Workshops

1.
Lees meer Sluiten
Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (IGT-K): de verdieping

In deze workshop wordt er dieper ingegaan op de IGT-K behandeling, waar in de ochtend een plenaire lezing over is geweest. Een IGT-K behandeling wordt ingezet bij extreem vermijdende kinderen en/of bij kinderen die snel dysreguleren. In de workshop staan we stil bij manieren om deze kinderen te motiveren voor traumabehandeling. In de workshop worden de deelnemers bewust gemaakt van de invloed van de hechtingsgeschiedenis van (pleeg)ouders op de behandeling van hun kind met hechtingsproblematiek. Daarnaast is er in de workshop ruim aandacht en tijd om te oefenen met een paar IGT-K technieken: hechtingsbevorderende en zelfregulatie bevorderende technieken.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze workshop?

–              Manieren om vermijdende kinderen te motiveren voor traumatherapie

–              Handvatten om de hechtingsgeschiedenis van (pleeg)ouders in kaart te brengen

–              IGT-K technieken, die direct zelf toegepast kunnen worden in de praktijk

Nathalie Schlattmann, Klinisch psycholoog, De Bascule (Levvel) en  Emeline van Wettum, psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCT® i.o., Levvel (oude Bascule)

2.
Lees meer Sluiten
Seksuele opvoeding na seksueel misbruik: een opgave voor het hele gezin!

Seksueel misbruik brengt bijzondere kennis en ervaringen met zich mee. Niet alleen bij het slachtoffer zelf maar ook bij de opvoeders. Reguliere seksuele voorlichtingsprogramma’s sluiten qua toon en inhoud  hier nauwelijks bij aan. Ook wordt er geen rekening gehouden met de andere ontwikkelingslijn, waarin de ervaring voorloopt op de kennis, en liggen traumatriggers op de loer. In deze workshop verkennen we de vragen van kinderen en jongeren en hun ouders met betrekking tot seksuele opvoeding als ze te maken hebben gehad met seksueel misbruik en bekijken we hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Zicht op de centrale seksuele opvoedingsvragen van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt
 • Een bewustzijn/ kennis van de speciale behoeften en vragen van ouders van kinderen die seksueel misbruikt zijn

 Kennis van de valkuilen en de manier waarop je als hulpverlener hierbij wel kan helpen.

Aafke Scharloo, zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma

3.
Lees meer Sluiten
Samen sterker in Gezag

In deze workshop gaan we kort in op de oorsprong en theorie van Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet. Door testimonials van opvoeders in filmpjes, kinderen en ouders die “onder je huid gaan zitten” aanwezig te maken in de workshop, maken we meteen de vertaalslag naar uw dagelijkse praktijk. Het liefdevol begrenzen en ondersteunen is de link met werken rondom gehechtheid, trauma en veerkracht. “De waaier” als werkinstrument voor casuïstiek, intervisie en supervisie zal ik kort toelichten. Carla Stals, Praktijk 0-100 jaar
Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

• Eerste kennismaking met oorsprong en theorie Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet
• Toepassing in dagelijkse praktijk
• De Waaier als werkinstrument inzetten

4.
Lees meer Sluiten
Blijf van mijn mama af – werken met technieken uit de ouder-kind psychotherapie

Kennismaken met ouder-kind psychotherapie en praktisch oefenen met 2 technieken beschreven door Alicia Lieberman en Xandra Gosh Ippen. Het is fijn als je gemakkelijke kleding aanhebt.

Marilene de Zeeuw, Klinisch Psycholoog/ Infant Mental Health Specialist, Jeugdggz onderdeel van de Dimencegroep

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Ontwikkelingsthema’s in de Ouder-kind Psychotherapie
 • 12 behandeldomeinen die veelal aan de orde komen bij complexe gezinnen waarin huiselijk geweld speelt of heeft gespeeld
 • 2 technieken uit de Ouder-Kind Psychotherapie zoals beschreven in ‘Blijf van mijn mama af’

5.
Lees meer Sluiten
Hoe ga je om met trauma bij vluchtelingenkinderen?

Bij vluchtelingen kinderen is er regelmatig sprake van meervoudig trauma en een cumulatie aan stressvolle gebeurtenissen die het settelen in het nieuwe land compliceren en de ontwikkeling bedreigen. Wat kan de hulpverlener doen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze kinderen? Hoe moet er rekening gehouden worden met de culturele achtergrond en welke taal spreek je als het gaat over psychische problemen? Wat zijn handvatten voor behandeling? In deze workshop willen wij u mee nemen in de uitdagende en hoog complexe zorg rond vluchtelingkinderen.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Cultuursensitief benaderen van trauma bij vluchtelingkinderen
 • Kennis en theorie over kinderen met een vluchtgeschiedenis
 • Handvatten voor behandeling

Congres Trauma bij kinderen | Sprekers

Congres Trauma bij kinderen | Interview met Leony Coppens

‘Echt herstel bij kinderen met trauma bereik je met elkaar’

Voor kinderen met trauma zijn goede behandelingen mogelijk. Maar, zo benadrukt klinisch psycholoog Leony Coppens die gespecialiseerd is in traumasensitief werken, voor herstel is meer nodig dan alleen behandeling. ‘De rol van belangrijke anderen is heel groot.’
tekst: Naomi van Esschoten

De vader van Ellis (6 jaar) is er kort na haar geboorte vandoor gegaan. Haar moeder drinkt en snauwt haar vaak af. Ellis komt vaak onverzorgd op school, in vieze kleren en soms zonder ontbeten te hebben. Als haar alerte juf hulp inschakelt gaat Ellis een tijdje naar een pleeggezin. Ze ziet er beter uit, maar Ellis is erg timide en houdt contact af. ‘Als je echt herstel wilt bereiken, is een bundeling van krachten van groot belang’, vertelt Leony Coppens. ‘Het kind heeft positieve ervaringen nodig met belangrijke anderen: hulpverleners, maar vooral ook de (pleeg)ouders, leerkrachten of bijvoorbeeld de voetbaltrainer.’

Link leggen

Van jongs af aan heeft Coppens al interesse in mensen en met name kinderen. ‘Na mijn studie pedagogiek ben ik als orthopedagoog in instellingen gaan werken voor verstandelijk gehandicapten en in de jeugdzorg. Daar zag ik kinderen die uit een onveilige thuissituatie kwamen – verwaarlozing, mishandeling of misbruik – en sterke gedragsproblemen hadden. Maar die link werd niet gelegd. Dat kan anders, dacht ik. Het zijn geen moeilijk opvoedbare kinderen, maar kinderen die ingewikkeld gedrag vertonen door de dingen die ze meemaken. Vervolgens ben ik me gaan specialiseren in traumabehandeling bij kinderen. ‘Inmiddels geef ik ook veel trainingen aan hulpverleners, met name over het herkennen van valkuilen en het vergroten van traumasensitiviteit bij de omgeving van het kind.’

Overlevingsstand

Een belangrijke valkuil is het gedrag zien als iets waar het kind controle over heeft. ‘Schreeuwen, ruzie zoeken of zich juist terugtrekken uit het contact: vaak heeft het kind dit gedrag geleerd als reactie op hoe het de wereld heeft leren kennen. Bovendien speelt een hoge mate van stress mee. Het brein staat continu in de overlevingsstand. Een kind dat door de thuissituatie de overtuiging heeft ‘ik ben niet belangrijk’, stelt zich in de klas misschien ongeïnteresseerd op. Hij is toch dom, heeft zijn vader hem keer op keer verteld. Dus waarom zou hij iets van de leraar aannemen?’

Effect vergroten

Het is voor hulpverleners goed om te begrijpen waar het gedrag vandaan komt, maar ook om dit te vertellen aan andere personen in de omgeving, zoals ouders, verzorgers, de leerkracht en andere betrokkenen waar het kind regelmatig contact mee heeft. Coppens: ‘Een beter begrip helpt om adequater te reageren.’ Zo helpt het om dingen te doen en te zeggen waardoor het kind ervaart dat het wel de moeite waard is. ‘Daarvoor is de bundeling van krachten ook zo van meerwaarde: de behandelaar doet wel een duit in het zakje, maar niet de grootste. Die komt van de mensen met wie het kind het meeste contact heeft. Als hulpverlener kun je het effect van je interventie vergroten door kennis over te dragen of het netwerk rond het kind te mobiliseren.’

Even appen

Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. ‘Het kan voor de hand liggen om een Whatsapp-groepje op te zetten om onderling goed contact te houden. Sommige kinderen vinden dat fijn, maar anderen kunnen zich daardoor juist buitengesloten voelen of achterdochtig raken. Je moet dus ook nadenken over de gevolgen voor het kind bij je aanpak. Tijdens mijn lezingen en trainingen aan hulpverleners geef ik concrete handvatten van hoe je dat goed kunt aanpakken. Een tip? Vraag wat het kind kan helpen aan het kind en geef ook concrete mogelijkheden: van een arm om heen slaan tot praten of samen iets doen.’

Meer horen van Leony?

Tijdens het congres Trauma bij Kinderen – Herkennen en behandelen op 4 september aanstaande is Leony Coppens dagvoorzitter en spreker. In haar lezing leert ze therapeuten hoe te investeren in de traumasensitiviteit van opvoeders en leerkrachten en zo samen te bouwen aan hoe het kind stabiele, veilige relaties kan aangaan en onderhouden. Meld je meteen aan!

Congres Trauma bij kinderen | Coronaproof

Wij doen er samen met Green Village alles aan om je deelname zo veilig mogelijk te laten verlopen.

• Tijdens het event zal de locatie ingericht zijn volgens de 1,5 meter richtlijn.
• Green Village is coronaproof ingericht, betreft ruimtes, sanitair en catering
• Wij houden ons aan de maximale capaciteit van de ruimtes.
• Wij raden aan om reizen met het openbaar vervoer zoveel mogelijk te vermijden. Parkeren is gratis.
• Een week voorafgaand aan het congres ontvang je van ons verdere details.

Vanzelfsprekend blijven wij de actuele richtlijnen van het RIVM en het kabinet volgen. Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Heeft u nog vragen?

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres Trauma bij kinderen | Praktische informatie

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Waar en wanneer
Vrijdag 4 september 2020 | NBC Nieuwegein
Adres: Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Voor wie?
Het congres is ontwikkeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen, jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers en alle andere professionals die  in hun werk te maken hebben met kinderen met chronisch trauma en/of hun opvoeders en begeleiders.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd bij:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) – 6 punten (SKJ206475)
 • Accreditatiebureau FGzPt – 3 punten (specialismen Gezondheidszorgpsycholoog)
 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP (ELP herregistratie) – 6 punten
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  – Herregistratie – 6 punten
  – Opleiding behandeling – 2 punten
  – Opleiding diagnostiek – 0,5 punt
  – Opleiding overige taken – 0,5 punt

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven (btw vrij) 

 • 399,- per persoon | Regulier tarief
 • 359,- per persoon | Abonnee tarief*
 • 349,- per persoon | Early bird – eerste 75 deelnemers
 • 299,- per persoon | Very early bird tot 1 januari 2020

*Abonnees van GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk en de VVKP

Inschrijven

Speciaal voor congresdeelnemers!
Gratis boek t.w.v. €39,99: Blijf van mijn mama af!

Dit boek is een handleiding voor kind-ouderpsychotherapie (CPP, child-parent psychotherapy). Het richt zich op therapeuten die zeer jonge kinderen (0 tot 5 jaar) behandelen die geweld of een ander trauma hebben meegemaakt. Het boek geeft theoretische achtergrond vanuit de psychoanalyse, de hechtingstheorie en de ontwikkelingspathologie.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
M: 06 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.